Interesting
Did you know?

May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-edom. Ito’y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang Kaban ng Tipan at dinala sa Jerusalem. Medium of Instruction in the Philippine Educational System: English or Filipino? Wikang Panturo sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas: Ingles o Filipino?

Images: Eukaristiya | PILIPINONG KATOLIKO

Also in categories