Eukaristiya | PILIPINONG KATOLIKO

Apat na taon nang siya’y nag-aaral ngunit di pa siya nakikilala at napapansin ng mga guro gayong lagi siyang nag-aaral ng leksyon. Hindi sana gaanong masakit sa kanya kung siya’y walang hangad kundiang pumasa. Ngunit siya’y matalino, ibig niyang matuto. Siya ang idolo sa katalinuhan sa kanilang bayan.

El Filibusterismo | Paano ito?

Sa Misa, sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya iniaalay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos dahil iniaalay natin ang ating mga sarili kaisa ng pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang sarili sa Krus ng Kalbaryo. At ang pag-aalay ng sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos ay hindi natatapos sa Misa kundi nagtutuloy-tuloy sa labas ng Simbahan sa pang-araw-araw na buhay.

Mga tanong sa Tagalog Questions including What is a pook

Ang pagsasayaw sa Misa ay isang uri ng imbalance o ng pagiging di balanse sa Liturhiya. Nawawala sa balanse an pagiging Sakrispisyo at Piging ng Misa. Mas napagtutuunan ng pansin ang pagiging Piging ng Misa.

Pagsamba | PILIPINONG KATOLIKO

The future may appear to be bleak but the Tibetans must dauntlessly show resilience in the course of defending their patrimony. In reclaiming the peace which has been grabbed from them, the Tibetans may have to sojourn to a very long and winding road and that will not just be a stroll-in-the-park sojourn I must say. As the Dalai Lama envisions, the destination must be reached at all costs. And as the Tibetans assert, there is only one destination: that is independence.

In order to grasp fully the arguments being utilized by China in justifying its claim of sovereignty over Tibet, it will be more appropriate to revisit history since China’s arguments are purely historical in nature. One of these arguments is stated as follows [6] :

But I will remember the covenant I made with you when you were I will set up an everlasting covenant with you. Ezekiel 66:65 NABRE

Inaayos ng mga kalalakihang Ifugao ang mga nasirang pa-yo at pala ang kanilang gamit sa pag-aayos nito. Inaayos din nila nag mga kanal ng pa-yo. Naghahanap sila ng batong akmang-akma sa butas o puwang ng kanal. Sila rin ang naghahanda ng lupa para pagtamnan ng mga punla.

Pahayag 5:6 MBB55 Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang Korderong nakatayo na parang pinatay na .

A plethora of utterly divergent voices cannot just blend in unison. On one end, one can clearly hear the reverberating Chinese clamor for reclaiming Tibet, louder as it was before, as they assert with all their souls and hearts that Tibet has long been an autonomous part of China. On the other, one can barely hear the undying whisper of a devastated Tibet, softer as it went through the ages, as they proclaim resiliently that Tibet has been a sovereign and independent state. From the eyes of the Tibetans, it is not liberation which the Chinese are up to but it is Tibet’s annexation to the Mainland. The Tibetans are one in declaring that theirs is a State which never ceased to exist.

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako 8767 y nabubuhay dahil sa kanya. Gayundin naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin.  Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. 8776 (Juan 6:59-58)