3bahagi ng talata - Tagalog - English Translation and

(Ang Isaias 68:9 at 79:6-6 ay nagsalita ukol sa pagkawasak, subalit ang berso 6 (kabanata 79) ay sinasabi rin na “kaunti lamang ang matitira sa kanila.”)

Ang Muling Pagdating | Bahagi 3 – Ang Pagkawasak ng mga

Mawala ang kasalanan at ng mga makasalanan, ang matagal nang ninanais ng Ama at ng Anak ay sisimulan sa muling paglikha ng mundo.

Download Bahagi ng Liham Che Ortega

Blogger Templates Created By : ThemeXpose . All Rights Reserved.

Bahagi ng pananalita

Matapos mawasak ang mga masasama sa nakakasilaw na liwanag ng pagdating ni Yahushua, ang mga namatay ay mula sa dulo ng mundo hanggang sa kabila nang walang natitirang buhay para maglibing sa kanila.

Iyon namang mga nagpumilit sa paghihimagsik laban sa banal na kautusan ay bubuhayin sa ikalawang pagkabuhay muli, upang makasalubong ang kanilang kaparusahan sa lupa.

Ang mundo’y nawasak ng pitong huling salot at bumalik sa estado bago ang paglikha. Ang mga tao ay patay na o nasa Langit. Ang isang libong taon ay pagkakataon ni Satanas na maging mabuti sa kanyang pagmamataas. Subalit si Satanas ay hindi kagaya ng Kataas-taasan hindi niya kayang gumawa ng anumang bagay o palayain ang sarili mula sa kulungan ng kadiliman. Maaari lamang siyang lumibot taas-baba sa nabasag na saligutgot ng mundo. Ang pinili niyang landas ay magtatakda ng kanyang kapalaran.

Ang kagandahan ng banal na katarungan ay ito’y laging pantay sa banal na awa. Nagpapakita ang Kasulatan ng dalawang aspeto ng iba’t-ibang mukha ng banal na kalikasan:

I have always been on the heavy side. When I entered puberty, my waistline also started growing rapidly. I blame it on bad food choices and.

Ang pariralang “napakalalim na hukay” ay mula sa abussos na kaparehong salita sa “kailaliman” o “kawalan”. Inilarawan ng Kasulatan ang mundo bago pa nilikha na “... walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman...” (Genesis 6:7, MBB)

Ang mundo, nalinis ng Lawa ng Apoy, muling binuo ng kamay ng may Walang Hanggang Pag-ibig, ay ang magiging walang hanggang tahanan ng mga naligtas at ang trono ng banal na pamahalaan sa Kaharian ng Pag-ibig.