PowToon - KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK

Mula sa mismong simula ng paglilingkod ni Kristo na inilarawan sa mga Ebanghelyo (Magandang Balita), nahanap natin na si Kristo ay ginagawa ito na unang hakbang ng kaligtasan. Tumawag siya ng isang alagad at isa pa. Ang pagtalima sa pananampalataya ay hindi ang ating pagtalima sa mga kautusan o paghahanap o subuking hanapin ang kaligtasan. Ito ay pakikinig sa panawagan ni Kristo.

Kahalagahan ng pag aaral essay about myself - Gallery Villas

Ano ang pagtalima sa pananampalataya na sinasabi ni Pablo? Hindi niya ito direktang binigyan ng kahulugan, ngunit nagbigay siya sa atin ng isang malakas na palatandaan. Ang pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa para sa ngalan ni Kristo ay ang kanyang gawa at kusang-loob na lumitaw bilang isang apostol para ibigay ang panawagan ni Kristo. Ang hinlalaki, ang unang punto ng kaligtasan, ay hindi isang bagay na gagawin o paniniwalaan. Ito ay isang bagay na ginawa para sa atin at sa ating lahat. Ito ay ang panawagan na natanggap natin mula kay Kristo. Ang pagtalima sa pananampalataya ay kumakatawan nang una sa lahat sa panawagan ni Kristo.

Ja1church | Kahalagahan ng Pagtitipon

Ngunit ang konsepto ng pagkamatuwid ni Pablo ay naiiba. Ang tunay na pagkamatuwid ay namumunga sa pagsunod o pagtalima sa mga kautusan.

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim - Scribd

Ang mga pastor gayon din ang mga kongregasyon ay dumako na maging tampulan ng ano ang dapat gawin ng mga tao. Dahil natanto nila na ang pagpapanatili ng kautusan ay hindi nakakaligtas, sila madalas ay bigo na kilalanin na ang pagkamatuwid ay galing sa pagtalima. Lahat ng ilalagay kay Yahuwah ay ilalagay nang tama sa pagtalima at wala nang iba. Sila’y inilagay sa pagtalima ni Kristo, na sakdal at ganap. Ito ang ikalawang hakbang sa plano ng kaligtasan, sa limang hakbang ng pagpapakita ng pagtalima ni Pablo.

Ang panawagan ni Kristo ay humahantong sa pagsunod ni Kristo na ibinigay sa mananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang-loob. Ang katunayan ng kaloob na iyon ay nagdulot sa mananampalataya na pagtalima sa kautusan ni Yahuwah sa kapangyarihan ng kagandahang-loob. Ang ganitong pagtalima ay magdudulot ng madoktrinang pagkakaisa at kawalan ng paghihiwalay sa mga nananalig. Ang konklusyon nito ay ang kapangyarihan ni Yahuwah ay magpapatibay sa atin sa Ebanghelyo. At ito ang kahalagahan ng pagtalima sa kaligtasan mula sa simula hanggang sa wakas.

Ang ikaapat na hakbang sa pag-aaral ni Pablo ng pagtalima ay pagkakaisa sa doktrina. Ito ay maaaring ikagulat, ngunit ay katunayan ay lubos na makatuwiran. Hindi ito tunay na magkakaiba sa pananaw, makatuwirang ideya, o pag-uugali na lumilikha ng pagkakahiwalay, maging pagkakahiwalay sa mga doktrina. Iyong mga nilikha sa simpleng hindi pagsunod, ang nais na maghimagsik laban sa malinaw na salita ni Yahuwah. Ang diwa ng pagtalima sa katunayan ay nagdadala ng madoktrinang pagkakaisa.

Oops. A firewall is blocking access to Prezi content. Check out this article to learn more or contact your system administrator.

"Like" us on Facebook or follow us on Twitter to get awesome PowToon hacks, updates and hang out with everyone in the tribe too!

Ang pagtalima na lumilitaw sa indibidwal na buhay ng mananampalataya, sa mga nagawa ayon sa kautusan, ay napaliligiran, ibinakod at protektado ng simula at wakas na mga hakbang, mga gawa ng banal na kagandahang-loob. Ang mga kamay ng banal na pag-ibig ay pinaliligiran ang tao ng gawa ng pagtalima. Hindi man nakikita, si Kristo ay nananatili sa likod ng bata sa kanyang mga liham, inilalagay ang mga kamay sa paligid niya, at gumagabay. Ang resulta ay isang tugon sa Dekalogo, na ang matamis na liham-pag-ibig ay puno ng mga pangako mula kay Yahuwah. Ang resulta ay isang buhay na liham-pag-ibig kay Yahuwah.

You& #89 re currently on {{currently_on}}. However, it looks like you listened to {{listened_to}} on {{device_name}} {{time}}.